My eating habits: (cow) milk? No, thank you!

05 mei 2016


‘Milk the white motor’ and ‘Milk is good for everyone’ probably sound familiar. They are slogans used in the sixties till eighties by the Dutch Dairy Association (NZO) to make us believe that milk is essential for our health. But more and more, there’s revolt against that assertion. The Canadian food journalist Alissa Hamilton for example, writes in her book ‘Got Milked’ why milk isn’t as good for us as people think.

I haven’t drank cow milk in about two years. Simply because since then, my mom knows she doesn’t tolerate cow milk so she has been buying soymilk instead. I discovered I like soymilk more than regular milk and soon, almost the whole Alpro range stood in our fridge: oat milk, coconut milk, almond milk, coconut almond milk (my personal favorite) etc. I switched completely to plant-based milk, just because there’s so much more variety in it, and not because of the reasons I’m not drinking cow milk today. Maybe my body was trying to tell me then what I know now.

Calcium
Most people think that drinking milk ensures strong and healthy bones and teeth. The dairy industry promotes it as something that can’t be replaced, because of the amount of calcium it contains. Calcium is essential for strong bones. Because milk contains calcium, people assume we need milk for strong bones. Wrong reasoning because there are a lot of other sources of calcium.

So as Alissa Hamilton says in her book: calcium is essential but that doesn’t mean milk is essential. Broccoli, kale and dried herbs for example are high in calcium. And also nuts and seeds are full of nutrients. In addition, calcium from a plant-based source is better absorbed than from an animal source says Hamilton.

To prevent osteoporosis, you don’t need milk. “Did you know that milk even promotes osteoporosis?” says osteopath and physiotherapist Robin Thys. “Animal proteins in milk increase the acidity or PH value in our body, which is unhealthy. To balance the acidity, our body takes calcium out of the bones. That leads to weaker bones or osteoporosis. All those advertisements saying children should drink milk make me sick.” To give you a practical example: the Netherlands is one of the countries with the highest dairy consumption but is also in the top five countries with most osteoporosis.

Other factors
There are so much more reasons to avoid dairy. Also here in Europa are cows being pumped full of hormones. Furthermore, they are kept pregnant so they would give more milk, the calves are removed from their mothers after a couple of days and most dairy cows are already amortized after five years. On top of the hormones, they receive other medication. You can predict where all of this ends up. Of course, there are always exceptions: biological dairy farms where cows are being treated as animals. But I fear that for most dairy farms, that is not the case.

If you think a little further, people show strange behavior by drinking milk. No other mammal still drinks milk when they’re full-grown, and certainly not from another mammal. Like Robin Thys says: “You have to be a calf to drink cow milk.”

Replacement
So no, you don’t need milk. She may even have negative effects on your health. It’s best to replace milk by other products that contain calcium and at the same time help reduce loss of calcium. You can get enough calcium from vegetables and especially from dark green leafy vegetables. Other alternatives are nut milk or coconut milk, because yes, also soymilk has negative sides.

I wrote this article because I want people to think about what they eat without blindly believing advertisements. I'm not trying to make you eliminate everyting that contains cow milk from your diet. I also still eat mozzarella for example, but when I do, I choose organic mozzarella. It's all about balance and awareness. You won't die from drinking some cow milk once in a while, just don't drink a glass of milk a day because the dairy industry is telling you to do so. 

The reason we drink milk is to improve our economy, not our health. My last tip: read ‘Got Milked’ from Alissa Hamilton. She doesn’t only talk about the problems mentioned above but she also writes about how milk makes our children sick, which unhealthy nutrients milk contains, why a lot of adults are lactose-intolerant etc. Despite the studies and statistics in the book, it reads easy, especially when you’re as interested in health as I am.

Buy the e-book on www.bol.com (dutch version)
Alissa Hamilton, Got Milked, HarperCollins Publishers, €12,99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Melk de witte motor’ en ‘Melk is goed voor elk’ doen ongetwijfeld een belletje rinkelen. Het zijn slogans die in de jaren zestig tot tachtig gebruikt werden door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om ons te doen geloven dat melk essentieel is voor onze gezondheid. Tegen die bewering komt steeds meer opstand. Onder andere Alissa Hamilton, een Canadese voedingsjournaliste, schrijft in haar boek ‘Melk de witte sloper’ waarom melk niet zo goed is voor ons als gedacht wordt.

Ikzelf drink al ongeveer twee jaar geen koemelk meer. Simpelweg omdat mijn mama sindsdien weet dat ze geen koemelk verdraagt en er dus steeds sojamelk in huis gehaald werd. Ik ontdekte dat ik sojamelk ook veel lekkerder vind dan gewone melk en al snel stond bijna het hele Alpro assortiment in onze koelkast: havermelk, kokosnootmelk, amandelmelk, kokosnoot-amandelmelk (mijn persoonlijke favoriet) enz. Ik schakelde volledig over op plantaardige melk, gewoon omdat er zoveel meer variatie in is, en niet om de redenen waarom ik nu geen koemelk meer drink. Misschien probeerde mijn lichaam mij toen gewoon te vertellen wat ik nu wel weet.

Calcium
Dat melk zorgt voor gezonde en sterke botten en tanden is bij de meesten onder ons ingehamerd. De zuivelindustrie promoot het als voedsel waar geen vervanging voor bestaat, omwille van de grote hoeveelheid calcium die het bevat. Calcium is essentieel voor sterke botten. Omdat melk dus veel calcium bevat, gaat men er vanuit dat we melk nodig hebben voor sterke botten. Een foutieve redenering, want er zijn nog veel andere bronnen van calcium.

Dus zoals Alissa Hamilton in haar boek schrijft: calcium is essentieel, maar dat wil niet zeggen dat melk essentieel is. Onder andere broccoli, boerenkool en gedroogde kruiden bevatten veel calcium. En ook noten, zaden en pitten zitten vol bouwstoffen. Bovendien wordt calcium uit een plantaardige bron beter opgenomen dan uit een dierlijke bron volgens Hamilton.

Om botontkalking of osteoporose te vermijden, heb je dus geen melk nodig. “Wist je dat koemelk net botontkalking bevordert?” zegt osteopaat en kinesitherapeut Robin Thys. “Dierlijke eiwitten in melk verhogen namelijk de zuurtegraad in het lichaam, wat ongezond is. Om de zuurtegraad weer in balans te krijgen, onttrekt je lichaam calcium uit je botten. Dat leidt dan weer tot zwakkere botten of botontkalking. Ik word niet goed van al die reclame die zegt dat kinderen melk moeten drinken.” Om een praktisch voorbeeld te geven: Nederland is één van de landen met de hoogste melkconsumptie maar staat ook in de top vijf van landen waar veel botontkalking voorkomt.

Andere factoren
Er zijn nog veel meer redenen om zuivel te mijden. Niet enkel in Amerika maar ook hier worden koeien volgepompt met hormonen. Bovendien worden ze langer zwanger gehouden zodat ze langer melk zouden geven, worden de kalveren na enkele dagen al weggehaald bij hun moeders en worden de meeste melkkoeien na vijf jaar al afgeschreven. Bovenop de hormonen krijgen ze nog andere medicatie, en je ziet aankomen waar dat allemaal in terecht komt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen: melkveehouderijen waar biologisch gewerkt wordt en koeien behandeld worden als dieren. Maar ik vrees dat voor de meerderheid van de melkveehouderijen dat niet het geval is.

Als je even verder nadenkt, vertonen mensen gewoon vreemd gedrag door melk te drinken. Geen enkel ander zoogdier drinkt op volwassen leeftijd nog melk, en al zeker niet van een ander zoogdier. Zoals Robin Thys zegt: “Je moet een kalf zijn om koemelk te drinken.”

Vervanging
Nee, je hebt dus geen melk nodig. Ze kan zelfs negatieve effecten hebben op je gezondheid. Je kan melk dus best vervangen door andere producten die veel calcium bevatten en tegelijkertijd calciumverlies helpen beperken. Uit groenten kan je genoeg calcium halen en dan vooral uit donkergroene bladgroenten. Andere alternatieven zijn notenmelk of kokosmelk, want ja ook sojamelk heeft zo zijn negatieve kanten.

Ik heb dit artikel geschreven omdat ik wil dat mensen nadenken over wat ze eten zonder blindelings advertenties te geloven. Ik probeer je niet alles wat koemelk bevat te laten bannen uit je voedingspatroon. Ik eet bijvoorbeeld ook nog mozzarella, maar wanneer ik dat doe, kies ik voor biologische. Het draait allemaal rond balans en bewustzijn. Je zult heus niet doodgaan van af en toe een beetje koemelk te drinken, drink gewoon geen glas melk per dag omdat de zuivelindustrie je vertelt dat te doen.

De reden waarom wij melk drinken, is om onze economie te verbeteren en niet onze gezondheid. Mijn laatste tip: lees ‘Melk de witte sloper’ van Alissa Hamilton. Ze haalt niet enkel bovenstaande problemen aan maar doet er nog eens een flinke schep bovenop door te schrijven over hoe melk ons en kinderen ziek maakt, welke ongezonde voedingsstoffen er in melk zitten, waarom veel volwassenen lactose-intolerant zijn enz. Ondanks de studies en statistieken die in het boek verwerkt zijn, leest het heel vlot, zeker als je zo geïnteresseerd bent in gezondheid als ik.

Koop het e-boek op www.bol.com
Alissa Hamilton, Melk de witte sloper, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, oorspronkelijke titel: Got Milked, €12,99

JVh