My eating habits: no (red) meat on my plate

28 mei 2016Vegetarisch eten wint aan populariteit. Sommigen noemen het een hype. Ik zie het eerder als een toename van mensen die bezig zijn met het wereldwelzijn én hun eigen welzijn.

En nee, niet enkel hippies op blote voeten en met bloemen in hun haren zijn vegetariër. Als je als restaurant geen vegetarische gerechten op het menu hebt staan, ben je niet mee met je tijd. Vegetarisme is nu eenmaal aan het uitgroeien tot een bloeiende sector.

Even voor de duidelijkheid: ik ben geen vegetariër, ik ben een pescotariër. En zelfs dat klopt niet helemaal. Ik lijk ook een beetje op een parttime vegetariër: iemand die vlees en vegetarisch eten afwisselt. Maar ook daar sluit ik niet volledig bij aan. Eigenlijk ben ik gewoon Jana: ik eet vis, kip en vegetarisch maar nooit rood vlees.


Redenen om vlees te mijden
Tobias Leenaert, medeoprichter en directeur van EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief), ziet vier redenen waarom je beter geen vlees kan eten: “klimaatproblematiek, de eigen gezondheid, dierenwelzijn en de problematiek van voedselverdeling en honger in de wereld.” Hoe kan vlees eten bijdragen aan de klimaatproblematiek? “De Verenigde Naties zegt in een bepaald rapport dat voor elk belangrijk milieuprobleem, of het nu gaat over ontbossing, verwoestijning, watervervuiling enz., veeteelt in de top drie oorzaken staat. Bijvoorbeeld klimaatsverandering wordt veroorzaakt door onder andere de gassen die koeien uitstoten, via hun boeren en winden. Methaangassen dus. Maar ook door het transport binnen de veeteelt, door verbranding, door de mestverwerking enz. verandert het klimaat.”
"Als je kijkt naar welke dieren, zijn koeien het grootste probleem bij klimaatsverandering”, zegt Tobias Leenaert. Dat is één van de redenen waarom ik ook geen koemelk drink. “Tijdens hun spijsvertering komen er broeikasgassen vrij. Dat proces heet fermentatie, iets wat enkel voorkomt bij herkauwers. Ook schapen en geiten vormen dus een probleem.”

Balans
Waarom eet ik dan wel vis en kip? Eerst en vooral omdat ik bepaalde verplichtingen heb van thuis uit. Mijn mama staat erop dat ik vis blijf eten en probeert me zelfs af en toe een stukje rood vlees toe te schuiven, wat ik netjes afsla. Ze is ervan overtuigd dat ik de voedingsstoffen nodig heb die in kip en vis zitten omdat ik ‘nog maar twintig’ ben. Ik ben het gedeeltelijk met haar eens. Ik ben een fanatieke sporter dus ik heb wat meer eiwitten nodig dan iemand die niet sport, maar ik weet ook dat je die eiwitten uit andere dingen kan halen dan uit kip en vis. Maar de hoofdreden waarom ik geen volledige vegetariër ben, is omdat ik gewoon graag vis eet. Ik ben bijvoorbeeld verzot op sushi. Rood vlees kon ik makkelijk uit mijn voedingspatroon schrappen omdat het nooit echt mijn ding geweest is.

Gezond eten gaat voor mij over het vinden van een balans. Daarbovenop vind ik bewustzijn belangrijk, dat je bezig bent met wat je eet. En dat ben ik zeker. Ja, ik weet dat overbevissing een groot milieuprobleem is, en dat kippen ook dieren zijn. Daarom heb ik het soms moeilijk om kip en vis te eten. Ooit komt er misschien een dag dat ik ook vis en kip schrap maar voorlopig ben ik redelijk tevreden met mijn voedingspatroon.
Vleesvervangers
Om gebalanceerd te eten en gezond te blijven, moet je dus vlees en/of vis vervangen door de juiste dingen. “In vlees zitten onder andere proteïne of eiwitten, ijzer, zink en B12”, zegt Tobias Leenaert. “De meeste van deze nutriënten kan je opvangen door peulvruchten, volkoren graanproducten, zaden, donkergroene bladgroenten, yoghurt, eieren enz. Als je algemeen een gezond eetpatroon hebt, zal je niks te kort komen.”

Foto's: www.unsplash.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vegetarian food is gaining popularity. Some call it a hype. I rather see it as an increase in people who are engaged in global health and their own well-being.

And no, not only barefoot hippies with flowers in their hair are vegetarian. If a restaurant doesn’t have any vegetarian dishes on their menu, they’re out of date. Vegetarianism is simply becoming an expanding industry.

Just to be clear: I’m not a vegetarian, I’m pescetarian. And even that is not entirely true. I also look a little like a part-time vegetarian: someone who alternates meat and vegetarian food. But I also don’t completely fit in there. Actually, I’m just Jana: I eat fish, chicken and vegetarian food but never red meat. 

Reasons to avoid meat
Tobias Leenaert, co-founder and director of EVA (Ethical Vegetarian Alternative), sees four reasons to avoid meat: “climate change, your own health, animal welfare and the problem of food distribution and hunger in the world.” How can eating meat contribute to climate change? “The United Nations says in a specific report that for every significant environmental problem, whether it’s deforestation, desertification, water pollution etc., livestock is one of the top three causes. Climate change is caused by, for example, the gases that cows emit through their burps and farts. So, methane gases. But also by transport within livestock, by incineration, by the processing of manure etc. the climate changes.”

“When you look at which animals, cows are the biggest problem when it comes to climate change”, says Tobias Leenaert. That’s one of the reasons why I also don’t drink cow milk. “Greenhouse gases are released during their digestion. This process is called fermentation, something that only occurs with ruminants. So also sheep and goats are a problem.”

Balance
Why do I eat fish and chicken? First of all because I have certain obligations from home. My mom insists that I keep eating fish and she even sometimes tries to make me eat a piece of red meat, which I turn down properly. She’s convinced that I need the nutrients from fish and chicken because I’m ‘only twenty’. I partly agree with her. I’m a fitness fanatic so I need more proteins than someone who isn’t as active as me, but I also know there are other sources of protein beside chicken and fish. The main reason I’m not a complete vegetarian is because I simply love fish. I’m crazy about sushi for example. Red meat was easy to cross out of my diet because it has never really been my thing.

For me, eating healthy is about finding a balance. On top of that, I think awareness is important: thinking about what you eat. And I am aware, for sure. Yes, I know that overfishing is a big environmental problem, and that chickens are animals too. That’s why it’s sometimes difficult for me to eat them. Maybe one day I will also cross out fish and chicken but for now, I’m pretty happy about my dietary pattern.

Meat substitutes
To eat balanced and to stay healthy, you have to replace meat and/or fish by the right food. “There is for example protein, iron, zinc and B12 in meat”, says Tobias Leenaert. “Most of those nutrients can be found in grain legumes, wholegrain cereals, seeds, dark green leafy vegetables, yogurt, eggs etc. If, in general, your diet is healthy, you don’t have to worry.”

Photos: www.unsplash.com